مِـطٌـنوُخٌهِ مِـحدُ عَلَى گيـفُه ي مِـشّـيـني 
آقَدُح مِـن آلَرآسً فُگري وُآتُقَهِہ‏‏وُى بّهِ
وُ مِـآني مِـن آلَي يـعَشّـقَ آلَقَيـلَ وُآلَقَآلَ 
مِـن دُآسً طٌـرفُي جَبّتُ رآسًـهِ وُدُسًـتُهِ